Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening RondomIsoleren
1
artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RondomIsoleren en een Opdrachtgever waarop RondomIsoleren deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RondomIsoleren, voor de uitvoering waarvan door RondomIsoleren derden dienen
te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RondomIsoleren en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
Indien RondomIsoleren niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RondomIsoleren
in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van RondomIsoleren zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld,
kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
RondomIsoleren kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is RondomIsoleren daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RondomIsoleren anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht RondomIsoleren niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen RondomIsoleren en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever RondomIsoleren derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. RondomIsoleren dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
RondomIsoleren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op
dat moment bekende stand der wetenschap.
RondomIsoleren heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door RondomIsoleren of door RondomIsoleren ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
Levering geschiedt af bedrijf van RondomIsoleren. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is RondomIsoleren
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over
op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
RondomIsoleren is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan RondomIsoleren de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RondomIsoleren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RondomIsoleren worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RondomIsoleren zijn verstrekt, heeft RondomIsoleren het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /
of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet
eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan RondomIsoleren ter beschikking heeft gesteld. RondomIsoleren is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat RondomIsoleren is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. RondomIsoleren zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in
prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is RondomIsoleren gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
akkoord is gegeven door de binnen RondomIsoleren bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van RondomIsoleren op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RondomIsoleren een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RondomIsoleren gehouden is, dan is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van RondomIsoleren daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien RondomIsoleren met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is RondomIsoleren niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging
van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij RondomIsoleren
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op RondomIsoleren rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer
dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
RondomIsoleren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst RondomIsoleren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet
langer van RondomIsoleren kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is RondomIsoleren bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
RondomIsoleren kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RondomIsoleren op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RondomIsoleren de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening RondomIsoleren
2
Indien RondomIsoleren tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is RondomIsoleren gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct
en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is RondomIsoleren
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RondomIsoleren, zal RondomIsoleren in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Rento
Hermanns extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij RondomIsoleren anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het RondomIsoleren vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van RondomIsoleren op de Opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
artikel 5 Overmacht
RondomIsoleren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RondomIsoleren geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RondomIsoleren niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van RondomIsoleren of van derden daaronder begrepen. RondomIsoleren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RondomIsoleren zijn verbintenis had moeten nakomen.
RondomIsoleren kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zoveel RondomIsoleren ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RondomIsoleren gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
artikel 6 Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door RondomIsoleren aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door RondomIsoleren aangegeven. RondomIsoleren is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
RondomIsoleren heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. RondomIsoleren kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RondomIsoleren kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan RondomIsoleren verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien RondomIsoleren echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst RondomIsoleren geleverde blijft eigendom van RondomIsoleren totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Rento
Hermanns gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het door RondomIsoleren geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van RondomIsoleren veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om
RondomIsoleren daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan RondomIsoleren ter
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is RondomIsoleren gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich
er jegens RondomIsoleren bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval RondomIsoleren zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan RondomIsoleren en door RondomIsoleren aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rento
Hermanns zich bevinden en deze terug te nemen.
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
De door RondomIsoleren te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden
en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen
Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. RondomIsoleren kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te
voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen. Indien de door RondomIsoleren verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door
de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van RondomIsoleren,
de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan
niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op
garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar RondomIsoleren geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan RondomIsoleren te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan RondomIsoleren te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
RondomIsoleren in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient RondomIsoleren in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij RondomIsoleren opdracht gegeven heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal RondomIsoleren de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze
van RondomIsoleren, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging
is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan RondomIsoleren te retourneren en de eigendom daarover aan RondomIsoleren te verschaffen, tenzij Rento
Hermanns anders aangeeft.
Algemene Voorwaarden voor dienstverlening RondomIsoleren
3
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Rento
Hermanns daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens RondomIsoleren en de door RondomIsoleren bij
de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
artikel 9 Aansprakelijkheid
Indien RondomIsoleren aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
RondomIsoleren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RondomIsoleren is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien RondomIsoleren aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RondomIsoleren beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van RondomIsoleren is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
RondomIsoleren is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RondomIsoleren aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan RondomIsoleren toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. RondomIsoleren is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RondomIsoleren of zijn
leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart RondomIsoleren voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan RondomIsoleren toerekenbaar is. Indien RondomIsoleren uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden RondomIsoleren zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RondomIsoleren, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van RondomIsoleren en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
artikel 11 Intellectuele eigendom
RondomIsoleren behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Rento
Hermanns heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RondomIsoleren partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van RondomIsoleren is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft RondomIsoleren het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 13 Wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met RondomIsoleren.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan